B018 star lantern dia. cm. 40 h. cm

B018 star lantern dia. cm. 40 h. cm. 50